Disclaimer

Disclaimer algemeen


Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Daarom sluiten HetHotelbed.nl, Bremafa en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor:

  • onjuistheden,
  • onvolledigheden en
  • eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Disclaimer copyright

Omdat de teksten en grafische voorstellingen van deze site eigendom zijn. Mogen ze zonder schriftelijke toestemming van Bremafa niet verveelvoudigd worden of openbaar gemaakt. Niet In welke vorm of wijze ook. Niet door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Disclaimer intellectuele eigendom

Overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) de aangeboden websites of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Bremafa of de wettelijke eigenaren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve en voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Bremafa.

Disclaimer informatiebronnen

Verwijzingen in de aangeboden websites voeren naar informatiebronnen die door derden zijn aangeboden en bijgehouden. Daarover heeft Bremafa geen controle. Bremafa draagt en aanvaardt daarmee geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid over de inhoud/informatie van die andere bronnen. Daarom leggen gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites.

Disclaimer prijzen

Prijzen, aanbiedingen en bijbehorende voorwaarden kunnen door omstandigheden afwijken dan het gepubliceerde op onze website. Daardoor zullen deze prijzen nooit tot een bindende overeenkomst kunnen leiden. Wij zullen ten alle tijden trachten deze zo actueel mogelijk te houden. Alvorens tot aankoop over te gaan zult u een schriftelijke offerte of prijsopgave afgestemd op uw wensen moeten opvragen. Deze schriftelijke bevestiging zal een geldigheidstermijn bevatten en daarmee tot een bindende overeenkomst kunnen leiden.

Wij leveren al jaren aan deze hotels en vakantieparken

Wij leveren al jaren aan deze hotels en vakantieparken